Promote Thread: Trung Quốc ra mắt ứng dụng "nhờ người khác uống rượu thay", đã có 100.000 người sử dụng ngày đầu

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.