Promote Thread: Ứng dụng Google làm để cạnh tranh FaceTime vừa ra mắt, nhưng tính năng hay nhất của nó lại không có

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.