Promote Thread: Tại sao pin dự phòng lại không thể đạt dung lượng 100% như thông số?

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.