Promote Thread: Microsoft sao chép ý tưởng quảng cáo PUBG của người khác, bị phát hiện phải gấp rút xoá bài

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.