Promote Thread: Kỷ niệm World Emoji Day 2019, hãy cùng nhìn lại những điều quan trọng cần biết về các biểu tượng cảm

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.