Promote Thread: Jack Ma khuyên nhân viên sống theo khái niệm "669", làm “chuyện ấy" 6 ngày, 6 lần và lâu hơn

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.