Promote Thread: Google nói người dùng vẫn thích kiểu điều hướng bằng 3 phím ảo hơn là thao tác vuốt

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.