Promote Thread: Google: "Funchsia OS không nhiều tham vọng nhưng vẫn có thể phát triển trong tương lai"

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.