Promote Thread: Foxconn thu về gần 3 tỷ USD mỗi năm từ Việt Nam dù vẫn chưa dời nhà máy ra khỏi Trung Quốc

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.