Promote Thread: Facebook thêm tính năng thông báo người dùng mỗi khi ảnh được người khác đăng mà không gắn thẻ

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.