Promote Thread: Facebook chỉnh sửa News Feed: giảm tin tức của doanh nghiệp và tăng lượng bài đăng từ bạn bè

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.