Promote Thread: Bài học để đời: Giữa Apple và BlackBerry, kẻ thua cuộc là kẻ không dám... tự bắn vào chân mình

: ICT

Promotions are ordered by the time of their promotion.